Wednesday, July 27, 2011

Nan Goldin : Shape Shifting 2

Shape Shifting 2, 2010
© Nan Goldin

No comments: